Informace o zpracování osobních údajů
Přejít na menu

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1

ÚVOD

1.1

Tento dokument vyhotovila Mgr. Petra Nyklová, DiS., IČO: 08372217, se sídlem U Párníků 636/7, 196 00, Praha 9 – Čakovice (dále jen „Poskytovatel“) za účelem splnění povinností informovat Objednatele a Účastníky kurzu, jakožto subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů v rámci realizace objednávek, výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a zákazníky, poskytování obchodních služeb, obchodního sdělení a marketingu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

1.2

Tento dokument se vztahuje na všechny fyzické osoby (Objednatele a Účastníky), které komunikují s Poskytovatelem a případnými jeho zaměstnanci za účelem objednání vzdělávacích akcí a za účelem účasti na vzdělávacích akcích kurzech poskytovaných zákazníkům (dále jen „Zákazníci“), a za účelem poskytování obchodních služeb, obchodního sdělení a marketingu. Poskytovatel je jakožto správce osobních údajů povinna zajistit, aby všichni Zákazníci měli možnost se s obsahem dokumentu seznámit a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

2

INFORMACE DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ

2.1

V souladu s čl. 13 Nařízení poskytuje Poskytovatel jakožto správce osobních údajů jednotlivým subjektům osobních údajů – Zákazníků informace o zpracování jejich osobních údajů.

2.2

V rozsahu informace o:

  • kontaktních údajích správce osobních údajů,
  • účelu zpracování a právním základu, na němž je zpracování založeno,
  • kategoriích dotčených osobních údajů,
  • příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,
  • předávání osobních údajů do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci,
  • době uložení osobních údajů nebo kritériích pro její určení,

jsou informace poskytnuty ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

2.3

Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na právním předpisu nebo na výkonu oprávněných zájmů Poskytovatele je poskytnutí osobních údajů Zákazníkem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže Poskytovatel poskytnout Zákazníkovi vzdělávací kurz.

3

Poučení o právech Zákazníka týkajících se ochrany osobních údajů

3.1

Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo na Poskytovateli požadovat, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Zákazník je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s Poskytovateli jeho osobní údaje.

3.2

Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů
V případě, že se Zákazník domnívá, že Poskytovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Poskytovateli požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Poskytovatel nepřesné osobní údaje Zákazníka, je Zákazník oprávněn požadovat jejich opravu.

3.3

Právo na výmaz osobních údajů
Zákazník je oprávněn požadovat na Poskytovateli výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, Zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy Zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

3.4

Právo na omezení zpracování
Zákazník je oprávněn požadovat na Poskytovateli omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:

  • Zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit.
  • Zpracování osobních údajů je dle Zákazníka protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů.
  • Poskytovatel osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

S osobními údaji ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování Zákazníkem udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.

3.5

Právo na námitku proti zpracování osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Poskytovateli je Zákazník oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Poskytovatel je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Zákazníka.

3.6

Právo na přenos osobních údajů
S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů Zákazníka ze strany Poskytovatele jsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování prováděno na základě souhlasu a z důvodu plnění smluvních povinností), může Poskytovatel předat poskytnuté osobní údaje jinému správci. Je-li to technicky možné Poskytovatel předá osobní údaje Zákazníka přímo správci.

3.7

Právo na podání stížnosti
V případě podezření, že Poskytovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li Poskytovatel některému z výše uvedených požadavků Zákazníka, je Zákazník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

4

Informace o podmínkách zpracování osobních údajů zákazníků

4.1

Poskytovatel je oprávněna zpracovávat osobní údaje Zákazníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě listinné s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích Poskytovatele.

4.2

Poskytovatel zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména fyzickým zabezpečením prostor Poskytovatele a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet.

4.3

Při zpracování osobních údajů Zákazníků nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro Zákazníka jakékoli právní důsledky.

5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

V případě, že Poskytovatel začne zpracovávat osobní údaje Zákazníka k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinna o takovém zpracování Zákazníka informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinna k takovému zpracování získat souhlas Zákazníka.

5.2

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Příloha č. 1 – Informace o účelech zpracování osobních údajů.

5.3

Tento dokument je každému Zákazníkovi poskytnut způsobem, umožňujícím důkladné seznámení s jeho obsahem, a jeho znění je Zákazníkům nepřetržitě přístupné na internetových stránkách Poskytovatele.

Příloha č. 1: Informace o účelech zpracování osobních údajů

Příloha:
pdf Ke stažení